Nyheter

Nya 3:12 regler – förbered dig redan nu!

Den utredning som regeringen tillsatt för att se över beskattningen av delägare i fåmansbolag har i  början av november 2016 lämnat bl. a. följande förslag. Reglerna föreslås gälla fr. o. m. inkomståret 2018.

-schablonbeloppet i förenklingsregeln sänks från 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016) till 1,75 inkomstbasbelopp (103 775 kr för 2016)

-det lönebaserade utrymmet beräknas enligt en trappa med tre skikt och beräkningen individualiseras vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Nedan trappa avser alltså per delägare/närståendekrets

10 % av löner upp till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr)

25 % av löner mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp (474 400 – 3 558 000 kr)

50 % på löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 558 000 kr)

-löneuttagskravet höjs till 8 inkomstbasbelopp med tillägg motsvarande 5 procent av delägarens löneunderlag, eller ett löneuttag på minst 15 inkomstbasbelopp (889 500 kr för 2016)

-skattesatsen föreslås höjas från 20 % till 25 %

Sparat utdelningsutrymme kommer ej att påverkas. De föreslagna reglerna innebär i övrigt försämringar för de flesta delägare i fåmansbolag. Ett förslag som innebär en förbättring är att 4 %-regeln tas bort, dvs nuvarande krav på ägande hosindividen om minst 4 % av aktierna.

Förslaget ska nu skickas på remiss och sedan är det upp till finansdepartementet att utforma slutligt lagförslag. För att de nya reglerna sedan ska träda ikraft krävs att riksdagen godkänner de lagförslag som slutligen presenteras.

Att tänka på inför årsskiftet:

  • 2016 blir sista året att kvalificera sig för löneunderlag med gamla regelverket. Tänk på att ta ur ”rätt lön” för 2016.
  • Om du planerar för en större utdelning 2017 (dvs före skattehöjningen 2018) tänk på att förbereda för detta i bokslutet för 2016 eftersom det krävs fritt eget kapital i det bolag som ska lämna utdelningen.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00