Socialrätt

Socialrätt

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog handhar offentligrättsliga ärenden som avser tvister mellan enskilda och myndigheter, exempelvis som offentligt biträde i mål om tvångsvård av barn (LVU) eller missbrukare (LVM). Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i mål om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00