Konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs

Vad innebär konkurs?

En gäldenär som är på obestånd ska efter egen eller borgenärs ansökan försättas i konkurs. Med obestånd avses att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.

När en konkurs inträffar utses en konkursförvaltare, oftast en advokat. Konkursförvaltarens uppgifter är bl.a. att avveckla rörelsen så snabbt som möjligt. Pågår verksamhet när konkursen inträffar så drivs denna under vissa förutsättningar vidare ett tag, för att sedan eventuellt säljas. En viktig uppgift för konkursförvaltaren är att få in så mycket pengar som möjligt till konkursboet för att sedan kunna dela ut dessa till de som har fordringar, t.ex. anställda, leverantörer, staten m.m.

Uppsägning

När arbetsgivaren försätts i konkurs kommer konkursförvaltaren att säga upp all personal p.g.a. arbetsbrist – om inte personalen redan är uppsagd. Detta gäller oavsett vad som kommer att hända med själva verksamheten. Uppsägningen sker enligt LAS (lagen om anställningsskydd).

Uppsägningstiden är enligt följande:

 • 1 månad om den sammanlagda anställningstiden är mindre än 2 år
 • 2 månader om den sammanlagda anställningstiden är mellan 2 – 4 år
 • 3 månader om den sammanlagda anställningstiden är mellan 4 – 6 år
 • 4 månader om den sammanlagda anställningstiden är mellan 6 – 8 år
 • 5 månader om den sammanlagda anställningstiden är mellan 8 – 10 år
 • 6 månader om den sammanlagda anställningstiden är mer än 10 år

Under uppsägningstiden är de anställda skyldiga att arbeta som vanligt, om konkursförvaltaren begär det. Den som inte utför arbete under uppsägningstiden är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande, och ett enkelt sätt att visa detta är att anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Den som får ny anställning måste avräkna lönen från den nya anställningen från sin fordran på uppsägningslönen. Om lönen i den nya anställningen är lägre ger dock lönegarantin en rätt till utfyllnad upp till den tidigare lönenivån under uppsägningstiden.

Lönegaranti

 1. Lön eller annan ersättning p.g.a. anställningen, som har intjänats eller i vissa fall förfallit till betalning inom de tre sista månaderna innan konkursansökan kom in till tingsrätten, ersätts via den statliga lönegarantin. Lön under uppsägningstiden ersätts av lönegarantin eller av konkursboet om konkursförvaltaren driver rörelsen vidare.
 2. Semesterlön eller semesterersättning, som är intjänad före konkursansökan och som är obetald för det löpande och för det närmast föregående intjänandeåret, ersätts via den statliga lönegarantin, likaså semesterersättning på uppsägningslön. Semester som är sparad från tidigare år omfattas av lönegarantin för de fem dagar som sparats från året före närmast föregående intjänandeår.
 3. Pension som tillkommer arbetstagaren, eller dennes efterlevande, för högst sex månader före konkursansökan och därpå följande sex månader omfattas av lönegarantin.
  OBS – det belopp som utbetalas av lönegarantin är begränsat till fyra prisbasbelopp dvs. maximalt 229 200 kr för 2024.
 4. Omfattas den anställde av pensionsförsäkring, vars premier betalats av arbetsgivaren, kommer lönegarantin att fortsätta betala premierna tills uppsägningstiden gått ut, dock att premiebeloppet inräknas i ovan angivet maxbelopp.
 5. Länsstyrelsen betalar ut den lön och ersättning som omfattas av lönegarantin. Länsstyrelsen kommer att ombesörja kontrolluppgift för den tid utbetalningar sker därifrån.

Fordringar som inte ersatts via lönegarantin (exempelvis gammal sparad semester, uppsägningslön som inte rymdes inom maxbeloppet) utgör ändå konkursfordringar. Om det finns pengar att dela ut genomförs ett s.k. bevakningsförfarande. Då är det viktigt att bevaka den fordran gentemot konkursboet.

Intyg, kontrolluppgift m.m.

Arbetsgivaren befrias inte genom konkursen från sina skyldigheter gentemot dig för förhållanden som gäller tid före konkursutbrottet. Arbetsgivaren är fortfarande skyldig att, i förekommande fall på begäran, utfärda bl.a.

 • Arbetsgivarintyg för tid före konkursen
 • Betyg eller intyg över anställning

I sådana och liknande frågor skall du alltså vända dig till din arbetsgivare eller dennes företrädare och inte till konkursförvaltaren.

Det är viktigt att du tar tillvara din rätt i nämnda avseenden så fort som möjligt eftersom det senare kan vara svårt att få kontakt med din arbetsgivare.

Vanliga frågor om lönegaranti

Kan jag få ersättning från den statliga lönegarantin?

Alla som är anställda i bolaget vid konkursen omfattas av lönegarantin.

Vad behövs för att ansöka om ersättning?

Konkursförvaltaren beslutar om lönegaranti. Du behöver normalt inte göra någon ansökan. Däremot måste du lämna en försäkran till Länsstyrelsen om att dina uppgifter om lön och anställningsförhållanden är riktiga. Du får en särskild blankett hemskickad från Länsstyrelsen.

Hur får jag tag på ett arbetsgivarintyg?

Arbetsgivarintyg, liksom betyg och andra intyg utfärdas av arbetsgivaren, inte konkursförvaltaren. Lämpligast kontaktar du din närmaste chef.

När betalas lönen ut?

Man får räkna med att det kan dröja någon vecka och det är inte säkert att lönen betalas ut på din vanliga löneutbetalningsdag. 

Får jag lön om jag är sjukskriven?

Nej. Lönegaranti betalas inte ut om du samtidigt får sjukpenning.

Får jag lön om jag är föräldraledig?

Nej. Om du får föräldrapeng har du inte rätt till lön genom lönegarantin. 

Varifrån kommer pengarna?

Lönegaranti betalas av staten via Länsstyrelsen.

Vart vänder jag mig om jag är missnöjd?

Om du inte beviljats lönegaranti eller anser att du fått för lite ersättning kan du kontakta konkursförvaltaren och begära omprövning av beslutet. Du kan även vända dig till ditt fackförbund och rådgöra. Är du fortsatt missnöjd har du möjlighet att väcka talan vid tingsrätten. 

Vart vänder jag mig om jag har frågor om lönegaranti?

Har du frågor eller funderingar kan du vända dig till konkursförvaltaren, Länsstyrelsen eller ditt fackförbund.
Observera att lönegarantin kan utgå för sammanlagt maximalt sex månader.

Övriga frågor

Har du frågor vänligen kontakta förordnad konkursförvaltare.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00