Arvode

Företag

Våra arvodesprinciper motsvarar de principer som fastställts av Sveriges Advokatsamfund. Vi baserar vårt arvode i stor utsträckning på tidsåtgång, men tar även hänsyn till ärendets svårighetsgrad och uppnått resultat. Vi strävar alltid efter kostnadseffektiva lösningar utan att ge avkall på kvalitet.

Timarvodet för affärsjuridiska uppdrag uppgår till 2 000 kr – 4 000 kr, exklusive mervärdesskatt, beroende på uppdragets karaktär.

Vi fakturerar månadsvis med 10 dagars kredittid om inget annat avtalats. I vissa fall begär vi förskott på arvode. Företag som har företagsförsäkring har vanligtvis ett rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som kan erhållas från försäkringen uppgår oftast till maximalt 5 basbelopp, d.v.s. 292 500 kr (2024). Självrisken uppgår vanligen till 20 %. Vi hjälper er med kontakterna med försäkringsbolaget.

Privat

Vid uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål samt som offentligt biträde i socialrättsliga ärenden betalar staten vårt arvode.

För andra uppdrag för privatpersoner träffas överenskommelse om arvode i
varje enskilt ärende.

Om vi inte skulle komma överens i fråga om arvodet har du som konsument möjlighet att få saken prövad av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd.

Mer information om nämnden finns på Advokatsamfundets hemsida.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54  STOCKHOLM

Vid övriga uppdrag för privatpersoner där arvode inte fastställs enligt taxa, exempelvis upprättande av testamente och äktenskapsförord, uppgår vårt timarvode till 2 750 kr inklusive mervärdesskatt. Vid affärsjuridiska uppdrag för privatpersoner gäller motsvarande timarvode som för företag, se ovan.

En privatperson kan ofta få hjälp med advokatkostnaderna genom rättsskyddet i hemförsäkringen, villa- och fritidshusförsäkringen eller bilförsäkringen. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som försäkringsbolagen betalar ut för ombuds- och rättegångskostnader är begränsad, vanligen till 200 000 kr för varje tvist. Självrisken uppgår vanligen till 20 %. Försäkringen gäller inte för tvist med någon som man är eller har varit gift eller sambo med om tvisten uppkommer inom viss tid, ofta ett år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Försäkringen gäller inte heller arbetsrättsliga tvister. Flera andra undantag finns. I sådana fall kan eventuellt allmän rättshjälp erhållas, se nedan.

Den som har en årsinkomst uppgående till maximalt 260 000 kr kan få rättshjälp av staten. Rättshjälpen består av ekonomiskt stöd i domstolstvister. Du får stå för viss andel av advokatkostnaderna själv. Det finns dock omfattande begränsningar i reglerna.

Vi hjälper er att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00