Nyheter

Upphovsrättsligt skyddat material kan åberopas som bevisning i domstol

I ett mål i Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD) hade ena parten i en tvist givit in ett fotografi till domstolen och åberopat det som bevisning. Den andra parten, som också hade upphovsrätten till fotografiet, gjorde gällande upphovsrättsintrång eftersom fotografiet blivit en allmän handling hos domstolen och därmed tillgängligt för allmänheten.

PMÖD begärde förhandsbesked av EU-domstolen med frågeställningen om ingivandet av fotografiet till domstolen utgjorde ”spridning till allmänheten” enligt upphovsrättsdirektivet. EU domstolen har nu i mål C-637/19 slagit fast att ”varje handling genom vilken en användare ger tillgång till skyddade verk, med full kännedom om konsekvenserna av sitt handlande, kan utgöra en överföring. Detta är fallet när ett skyddat verk ges in som bevisning till en domstol”.

Vidare konstaterar EU-domstolen vad gäller begreppet ”allmänheten” att detta avser ett obestämt antal potentiella mottagare och att det dessutom förutsätter ett ganska stort antal personer. EU-domstolen konstaterar att ingivande till domstolen avser en mindre sluten krets och att ingivandet inte kan anses ske till allmänheten. Att det finns nationella bestämmelser om offentlighet som medför att domstolen kan komma att lämna ut upphovsrättsligt skyddat material förändrar inte bedömningen. Vidare anges att det vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen är domstolen som sprider alstret och inte den som givit in och åberopat det som bevisning.

Slutsatsen är att part inte är förhindrad att åberopa upphovsrättsligt skyddat material som bevisning i domstol.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00