Nyheter

Stora skogsbranden i Västmanland 2014 ger efterspel i HD

Sommaren 2014 uppstod en stor skogsbrand i Västmanland. En skogsmaskin som utförde markberedningsarbete orsakade brand som genom de varma och torra förhållandena fick ett mycket hastigt förlopp och omfattande spridning med stora skador som följd.

Den skogsmaskin som orsakade branden var ett trafikförsäkringspliktigt motorfordon. Skadedrabbade skogsägare har vänt sig mot trafikförsäkringsbolaget och begärt ersättning för sina skador. Enligt trafikskadelagen utges ersättning för person- eller sakskador som uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon. Försäkringsbolaget bestred ersättningsskyldighet under åberopande av att branden inte uppkommit i följd av trafik.

Alltsedan trafikskadelagens tillkomst har domstolarna haft en generös tolkning av vad som faller under begreppet ”i följd av trafik”. Ett par sentida rättsfall Har dock antytt en mer nyanserad hållning hos domstolarna. Det har uppfattats som att grundregeln är att skada uppkommit vid ett motorfordons normala brukande i dess egenskap av transportmedel.

HD konstaterar att markberedningen utfördes med s.k. harvning med två redskap som var fastmonterade på fordonet. Vid sådan harvning vänds vegetation och jord upp med redskapen, vilket sker samtidigt som fordonet förs framåt med motorns kraft. Motorn ger också kraft till harvredskapens roterande rörelse. Harvning förutsätter alltså att fordonet förs framåt och att dess motor är igång. HD konstaterar vidare i enlighet härmed att fordonet som orsakade branden användes på ett normalt sätt för sitt ändamål och att fordonet också användes som ett transportmedel och att branden därmed uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon.

Av HD:s domskäl får man dra slutsatsen att det för attett fordon skall anses användas i sin egenskap av transportmedel in te endast omfattar vad som i dagligt tal menas med transport, dvs att gods eller person flyttas från punkt A till punkt B. Det krävs heller inte att transport är det huvudsakliga syftet. I det aktuella målet har syftet med användningen av fordonet varit att bereda skogsmark. Detta har i sin tur krävt att fordonet förts framåt, vilket är tillräckligt för att skadan ska anses ha uppkommit i följd av trafik.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00