Nyheter

Hårdare regler har införts för målsägandebiträden

Regeringen lämnade den 30 november 2017 över en remiss till Lagrådet med förslag om bl.a. skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden och att ett förordnande till målsägandebiträde enbart ska gälla fram till dess att överklagandetiden av en dom i tingsrätt löpt ut. Dock ska målsäganden kunna få hjälp av ett förordnat målsägandebiträde även i hovrätt om det finns ett visst behov.

 De skärpta kompetenskraven har av regeringen ansetts motiverade för att säkerställa att den som förordnas har goda kunskaper om de regler som gäller under en pågående förundersökning och under en rättegång. Om det inte är en advokat eller biträdande jurist som förordnas ska den som förordnas ha avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning, dvs. ha juristexamen eller motsvarande äldre examen.

 Vidare har regeringen ansett att behovet av ett målsägandebiträde i hovrätt har minskat bl.a. efter den tidigare genomförda domstolsreformen, vilken inneburit att målsägandebiträdets funktion begränsats i överrätt. Dessa lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2018.

Vi som arbetar på advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog har de kvalifikationer som regeringen kräver för att utföra dessa uppdrag och åtar oss gärna dessa uppdrag som målsägandebiträde.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00