Nyheter

Färg som varumärke

EU-domstolen har nyligen i ett förhandsavgörande bedömt ett omtvistat varumärke bestående av en röd färg anbringad på en skosula.

I media har framförts den uppfattningen att domen innebär att färgen inte kan få skydd som varumärke. Den slutsatsen är enligt min mening felaktig.

Bakgrunden till domen är ett företag som marknadsför högklackade damskor med en karakteristisk röd sula. Företaget har enligt Beneluxförordningen registrerat den röda färgen som varumärke. I registreringen har färgen återgivits anbringad på en skosula, men det anges specifikt att sulans kontur inte utgör en del av varumärket utan syftar till att utvisa märkets placering.

Ett företag som marknadsför konkurrerande skor med röd färg anbringad på skosulorna har i Nederländerna väckt talan om upphävande av ovan nämnd registrering.

I varumärkesdirektivet anges att ”tecken som endast består av en form som följer av varans art, som ger varan betydande värde eller är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat kan inte betraktas som varumärken”. Den nederländska domstolen begärde förhandsavgörande och ställde frågan om den ifrågavarande röda färgen var att anse som ett tecken som ”endast består av en form” enligt direktivets mening.

EU domstolen konstaterar att begreppet form inte är definierat, men att det enligt vanligt språkbruk typiskt sett avser ett antal linjer eller konturer som avgränsar den aktuella varan i rummet.

Domstolen anför vidare att även om färgen anbringats på en skosula så utgörs tecknet inte av sulans form och syftar således inte till att skydda formen.

Det domstolen har prövat är alltså om en färg som anbringats på en i och för sig definierad form (i detta fall en skosula) medför att färgen utgör endast en form och därmed inte kan betraktas som varumärke.

EU-domstolens dom torde innebära att färgen i detta fall inte är begränsad till formen och att hinder inte på denna grund föreligger för att betrakta färgen som varumärke. Till skillnad från den uppfattning som framförts i debatten torde domen innebära att det inte föreligger hinder mot registreringen, i vart fall inte på den grunden att färgen utgörs endast av en form. Målet ska nu avgöras av den nationella domstolen med denna utgångspunkt.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00