Nyheter

Internetleverantör tvingas blockera piratsajter

I ett uppmärksammat avgörande har Patent- och marknadsöverdomstolen förelagt en Internetleverantör att vid vite blockera två angivna sajter.

Rättighetsinnehavarna har drivit en process mot en internetleverantör och krävt förbud för internetleverantören att ge sina kunder tillgång till sajterna The Pirate Bay och Swefilmer.

Rättighetsinnehavarna grundar sin talan på ett EU-direktiv, det s.k. Infosocdirektivet samt EU-domstolens avgörande i liknande fall.

Paten-och marknadsöverdomstolen konstaterar att såväl direktivets ordalydelse samt EU-domstolens praxis innebär en skyldighet för medlemsstaterna att se till att rättsinnehavare har en möjlighet att utverka förbudsföreläggande mot internetleverantörer som utnyttjas av tredje part för att begå upphovsrättsbrott.

Domstolen konstaterar visserligen att det iden svenska upphovsrättslagen saknas direkt stöd för att förelägga en ren accessleverantör att blockera vissa sajter, men genom kravet på direktivkonform tolkning av nationell lagstiftning och efter en proportionalitetsbedömning kommer domstolen fram till att rättighetshavarnas yrkanden ska bifallas.

Genom domen ansluter sig Sverige till en rad Europeiska länder såsom Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien som redan tillämpar motsvarande princip.

Lagrådet påtalade, redan när den svenska upphovsrättslagen omformades för att harmoniseras med Infosocdirektivet, att en rättsregel som klargjorde förhållandet till internetleverantörerna borde införas. Regeringen valde då att inte införa en sådan regel, vilket har medfört ett oklart rättsläge. Genom Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande får rättsläget numer anses klarlagt.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00