Nyheter

Lagändringar för varumärken och firmanamn föreslås

EU:s nya varumärkesdirektiv syftar till att varumärkesrätten inom EU i stor utsträckning ska bli likalydande. Den 7 maj 2015 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att förbereda ett svenskt genomförande av direktivet. Förslaget innebär bl. a. förändringar såvitt avser registreringskrav, ensamrättens omfattning och invändningsmöjligheter.

 Utredningen har nu lämnat sitt betänkande, som innebär förslag till förändringar i den känneteckensrättsliga lagstiftningen.

 När det gäller varumärkeslagen så föreslås den bli teknikneutral. . Det nu gällande kravet på att ett märke måste kunna återges grafiskt slopas. Istället införs ett krav på att ett märke måste kunna tydligt återges i varumärkesregistret. Vad denna förändring kommer att medföra i praktiken återstår att se. Regleringen är teknikneutral, vilket innebär att exempelvis en ljudfil kan registreras för et ljudmärke. Det anges i utredningen att även lukt- eller smakmärken teoretiskt ska kunna registreras. Problem föreligger dock idag rent tekniskt hur sådana märken på ett tydligt och beständigt sätt ska kunna införas i registret.

 En annan förändring som föreslås är att ensamrätten till varumärke utvidgas till att omfatta även transitering och liknande tullåtgärder. Förändringen ska medföra bättre möjligheter för tullen att agera mot förfalskningar.

 Vidare föreslås att registrering ska gälla i tio år från ingivningsdagen. Idag gäller registreringen i tio år från registreringsdagen. Möjlighet till förnyelse av registrering kommer alltjämt att finnas.

 PRV:s möjlighet att häva registrering efter invändning föreslås att inskränkas. Utredningens förslag innebär att de s.k. absoluta registreringshindren inte ska kunna åberopas i invändningsförfarandet. Endast hinder på grund av andra rättigheter föreslås få åberopas.

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00