Nyheter

Privatkopieringsersättning

Högsta domstolen har nyligen prövat ett mål mellan Copyswede och TeliaSonera rörande privatkopieringsersättning för Iphones.

Som de flesta känner till ger upphovsrätten en ensamrätt för rättighetsinnehavaren att framställa exemplar av sina verk. Svensk upphovsrätt innehåller dock en begränsning som ger var och en rätt att för privat bruk framställa ett eller ett fåtal exemplar av ett verk, s.k. privatkopiering. I princip all form av kopiering är att anse som exemplarframställning.

 Det finns ingen total harmonisering av upphovsrätten inom EU, men det s.k. INFOSOC-direktivet anger de ramar som medlemsländerna har att förhålla sig till. Enligt INFOSOC-direktivet är det möjligt för ett medlemsland att tillåta privatkopiering under förutsättning att det införs system som ger rimlig kompensation till rättighetsinnehavarna.

 För att uppfylla kraven enligt INFOSOC-direktivet har Sverige bl.a. infört ett system som innebär att den som professionellt importerar tekniska anordningar som är särskilt ägnade för privatkopiering ska betala en ersättning till rättighetsinnehavarna (privatkopieringsersättning). Enligt förarbetena till upphovsrättslagen och EU-domstolens praxis skall en teknisk anordning anses vara ”särskilt ägnad” för privatkopiering om den har egenskaper som gör den i hög grad lämpad för privatkopiering och att den också i praktiken kan antas komma till sådan användning i en inte oväsentlig omfattning. Det saknar betydelse om anordningen också kan användas för annat.

 TeliaSonera har importerat Iphone-telefoner. Den huvudsakliga prövningen i målet rör frågan om Iphone-telefoner är en teknisk anordning som är ”särskilt ägnad” för privatkopiering. HD kommer fram till att Iphone-telefoner har en teknisk kapacitet och användarvänlighet som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering. Vidare konstateras att denna typ av telefoner är vanligt förekommande bland konsumenter i allmänhet och att de också i stor omfattning används för privatkopiering. Därmed konstateras att Iphone-telefonerna uppfyller alla krav enligt såväl lagens förarbeten som EU-domstolens praxis för att anses vara särskilt ägnade för privatkopiering, vilket innebär att TeliaSoneras införsel av Iphone-telefoner medför skyldighet att betala ersättning till Copyswede.

Till domen

 

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00