Nyheter

Varumärkesintrång vid Internetannonsering

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande, C-179/15, yttrat sig ifråga om Internetannonsering som skett utan varumärkesinnehavarens samtycke. EU-domstolen uttalar att annonseringen inte gick att angripa enligt varumärkesdirektivet art 5.1 eftersom den som beställt annonsen (annonsören) gjort vad som skäligen kan begäras för att undvika förväxling och missförstånd. Förekommer det trots detta annonser med ett felaktigt innehåll som publicerats utan annonsörens vetskap eller medverkan kan annonsören inte hållas ansvarig. Kort sagt så kan annonsören inte hållas ansvarig för sådan annonsering som sker i strid med annonsörens direktiv eller utan dennes beställning eller vetskap.

I korthet var omständigheterna i målet följande. Ett ungerskt företag som var specialiserat på försäljning, reparation och underhåll av Mercedesbilar hade fram till 2012 avtalsenlig rätt att marknadsföra sig som en auktoriserad Mercedesverkstad.

Under avtalstiden hade Internetannonsering förekommit där verkstadsföretaget marknadsförde sig som auktoriserad Mercedesverkstad. När avtalet upphörde kontaktade verkstadsföretaget sin annonsleverantör och gav direktiv om att annonsen skulle ändras så att verkstaden inte angavs vara en auktoriserad Mercedesverkstad. Verkstaden meddelade även skriftligen andra webbplatsoperatörer för att undvika att felaktiga annonser skulle publiceras.

Trots ovanstående ansträngningar cirkulerade ett antal annonser på Internet där verkstadsföretaget framställdes som en auktoriserad Mersedesverkstad. Objektivt sett är denna annonsering att betrakta som varumärkesintrång. Daimler som är innehavare av märket Mercedes-Benz väckte talan mot verkstadsföretaget och gjorde gällande varumärkesintrång.

Domstolen beslutade som framgått ovan att en näringsidkare inte kan hållas ansvarig för annonsering som skett i strid med dennes direktiv eller som skett helt oberoende av näringsidkarens agerande eller vetskap. I det aktuella fallet konstaterades att den ursprungliga annonseringen skett med varumärkesinnehavarens samtycke och att verkstadsföretaget, när avtalet upphört, gjort vad som skäligen kan begäras för att inte innehavarens rätt ska kränkas. Vad enskilda webbplatsoperatörer självständigt gör kunde inte lastas företaget.

En bakomliggande omständighet i målet var att det visade sig vara förhållandevis vanligt att webbplatsoperatörer återger annonser, utan annonsörens vetskap, som publicerats på andra webbplatser. Syftet med detta är att få den egna webbplatsen att framstå som populär och seriös.

Domstolen kommer till den rimliga slutsatsen att annonsören inte kan hållas ansvarig för sådant förfarande. Ur varumärkesinnehavarens perspektiv innebär dock domen att det blir svårare att bevaka sina rättigheter. Istället för att vända sig mot annonsören måste man nu vara beredd att vända sig mot ett okänt antal webbplatsoperatörer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00