Nyheter

Ändring inom offentlig upphandling

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att lämna förslag på effektiviseringar och eventuella nya rättsmedel vid överprövningar av offentliga upphandlingar. Utredningen har nu lämnat sitt betänkande, SOU 2015:12.

Utredningen övervägde flera ändringar såsom införande av ansökningsavgift, förlängd avtalsspärr, införande av ansvar för rättegångskostnader. Några förslag i dessa avseenden lämnas dock inte.

Däremot föreslås införande av regler om skyndsam handläggning innebärande att mål om överprövning ska avgöras inom 90 dagar. Det föreslås även en möjlighet att ingå avtal under överprövning vid synnerlig brådska. Vidare föreslås en form av preklusionsregel som innebär att anmärkning mot brist i förfarandet måste göras innan halva tiden för att lämna anbud har passerat. Anmärkning måste enligt förslaget altid ske inom tio dagarn från det att leverantören fårr/borde ha fått kännedom om bristen.

Ytterligare en viktig förändring föreslås som innebär en begränsning av möjligheten att åberopa nya omständigheter eller bevis i kammarrätten. Nya omständigheter eller bevis får bara åberopas om de inte tidigare kunnat åberopas eller om det finns giltig ursäkt för att omständigheten eller beviset åberopas först i kammarrätten.

 

Axel Eskeby

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00